X

ثبت نظرسنجی

Loading
 • Blank بسیار خوب خوب متوسط بد بسیار بد
  پاسخگویی به درخواست شما؟
  برخورد و همکاری کارکنان؟
  سرعت در ارائه خدمات؟
  میزان دقت کارکنان؟
  امکانات رفاهی برای مراجعه کارکنان؟
  مجموع ارزیابی شما از بیمارستان/معاونت/حوزه های تابعه؟
ستاد مرکزی دانشگاه
 • آدرس : ایلام ،ابتدای زیرگذر شهید کشوری ،بلوار آزادی
 • کد پستی: 6931851147
 • شماره تماس : 08433334060
 • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
 • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • کد پستی: 6939177143
 • شماره تماس : 08432227134
 • Email: info@medilam.ac.ir