X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام ::اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوی به شکایات مستقر در حوزه ریاست دانشگاه مستقیما زیر نظر ریاست محترم دانشگاه و برابر شرح وظایف سازمانی مندرج انجام وظیفه می نماید.

1- کارکنان:

نام و نام خانوادگی پست سازمانی
آقای علی رحمانی مدیر اداره بازرسی(ابلاغی)
آقای خلیل شوهانی رییس اداره بازرسی(پست سازمانی)
آقای عباس انوری کارشناس مسئول اداره بازرسی
آقای عسکر گهرلو کارشناس بازرسی
آقای کاظم شفیعی کارشناس بازرسی
خانم زهرا موسوی کارشناس بازرسی

2- شرح وظایف:

 • تهیه وتنظیم برنامه های بازدید مستمر و دوره ای (ماهنامه-فصلی) از تمامی واحدهای تابعه دانشگاه
 • انجام بازدیدههای سرزده از واحد های تابعه و بررسی میزان رضایتمندی مردم از عملکرد و برخورد کادر زیر مجموعه واحد مربوطه
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازدید و و بازرسیهای منظم آشکار و پنهان و گزارش به ریاست محترم دانشگاه
 • انجام بازدیدهای سرزده از واحدهای تابعه جهت بررسی گزارشات و شکایات واصله
 • تهیه گزارشات مستمر مقطعی و موردی جهت ارایه به ریاست محترم دانشگاه
 • حضور رییس اداره بازرسی یا یکی از کارشناسان در جلسات هماهنگی از سوی سازمان بازرسی استان-یا بازرسی استانداری
 • همکاری و هماهنگی با سازمان بازرسی استان و وزارت در راستای حسن انجام قوانین و مقررات
 • تنظیم و تکمیل گزارش عملیات دستگاه متبوع به صورت فصلی مطابق با فرمهای ابلاغی و ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت
 • همکاری در تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش به معاونتهای دانشگاه
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای مدیریت ها، کارکنان براساس نتایج بازدید و بررسی های بعمل آمده و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه
 • بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به واحدهای تابعه جهت اصلاح نقاط ضعف و ارتقاء نقاط قوت ارزیابی عملکرد میران و واحدهای تابعه دانشگاه ارایه گزارش به ریاست دانشگاه
 • دریافت شکایات شفاهی و کتبی مراجعین و همکاران از واحدها-کارکنان و مدیران
 • دریافت شکایات و گزارشهای ارجاعی از نهادها و واحدهای نظارتی برون سازمانی
 • دریافت شکایات و گزارشات دفتر بازرسی وزارت از سامانه سازمان بازرسی-استانداری-و سازمان بازرسی کل کشور
 • بررسی صحت وسقم شکایات و گزارشهای واصله و پیگیری از زیربط تا حصول نتیجه
 • تجزیه و تحلیل پاسخهای دریافتی به منظور پاسخگویی به شاکیان
 • جمع بندی دوره ای شکایات واصله و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات از واحدها، مدیران و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

منشور اخلاقی

کارکنان این اداره خورد را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته، کرامت انشانی آنها را ارج نهاده و جلب رضایت الهی در چهارچوب مقررات ادارری را وظیفه شرعی خود می دانند.

به حکم آیه های

ولا تقف ما ليس لك به علم (سوره اسراء آیه 36)

انّ بَعْضَ الظّنِ اثمٌ (سوره حجرات آیه 12)

 • پرهیز از هرگونه ایجاد جو، شایعه سازی، تهمت، غیبت را وظیفه شرعی خود می دانیم.
 • شفاف سازی و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار را وظیفه قانونی خود می دانم.
 • امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب می دانم.
 • انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همکاران، برقراری توازن واعتدال متناسب فعالیت محیط کار و زندگی خانوادگی را ظایف خود می دانم.
ستاد مرکزی دانشگاه
 • آدرس : ایلام ،ابتدای زیرگذر شهید کشوری ،بلوار آزادی
 • کد پستی: 6931851147
 • شماره تماس : 08433334060
 • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
 • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • کد پستی: 6939177143
 • شماره تماس : 08432227134
 • Email: info@medilam.ac.ir