شماره: 10956483
1399/04/31
اطلاعیه جذب هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نظر دارد 1 نفر عضو هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت با مدرک دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی را از طریق فراخوان جذب نماید.

از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید مدارک و مستندات مربوطه به همراه رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 99/5/15 به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.لازم به ذکر است که شرط شرکت در فراخوان ارائه یک طرح تحقیقاتی محصول محور است که فرد بایستی تعهد نماید ظرف مدت یکسال محصول تولید نماید.

heiatelmi@medilam.ac.ir

شماره تماس:08432222404

حق انتشار محفوظ است ©