بیمارستانهای آموزشی

نام بيمارستان : بيمارستان امام خميني(ره)
سال تاسيس : 1352
رئيس بيمارستان: دکتر علی نظری
معاون آموزش:  

رشته هاي آموزشي(بخشهاي فعال)

تخت فعال

جراحي مردان

40 تخت

جراحي زنان

30 تخت

ICU

4 تخت

نوزادان

13 تخت

اطفال

24 تخت

اورژانس-بخش آورژانس

29 تخت

راديولوژي

 

آزمايشگاه

 

اطلاق عمل-درمانگاهها تخصصي جراحي ENJ ارولوژي-اطفال

 نام بيمارستان : بيمارستان مصطفي خميني
سال تاسيس : 1369
رئيس بيمارستان: دکتر کورش سلیمان نژاد
معاون آموزش:  

رشته هاي آموزشي(بخشهاي فعال)

تخت فعال

داخلي مردان

21 تخت

داخلي زنان

21 تخت

زايشگاه

19 تخت

C.C.U

8 تخت

I.C.U

4 تخت

اورژانس

8 تخت

Post C.C.U

20 تخت

Post I.C.U

19 تخت

جراحي زنان

26 تخت

اطاق عمل

 

راديو لوژي

 

آزمايشگاه

 

درمانگاههاي تخصصي - داخلي-اعصاب-قلب-عفونی-زنان و زایمان

 نام بيمارستان : بيمارستان ايت ا.. طالقاني
سال تاسيس : 1358
سرپرست بيمارستان: دکتر انوري

رشته هاي آموزشي(بخشهاي فعال)

تخت فعال

دياليز

6

روان پزشکي

12

روان پزشکي

18

بخش سوختگي

10

اورژانس

5


  جستجو