دانشگاههای علوم پزشکی کمينه
دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارتش www.ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.hfm.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد

http://www.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فارس

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir/portal/Show.aspx?Page=322

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی البرز http://www.abzums.ac.ir
  جستجو