این مجله دارای رتبه علمی –پژوهشی بوده و در سایتهای Index Copernicus، Iran Medex،SID،Magiran، Google Scholar،ISC نمایه شده است.

  سايت اختصاصي مجله (كليك كنيد)( sjimu.hbi.ir)  

                                          راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای مجله علمی - پژوهشی

 

  جستجو
نشریه دانشگاه

عنوان نشريه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ايلام

مدير مسوول: دکترخيراله اسداللهی

سردبير: دکتر افرا خسروی

مدير اجرايی: دکتر غلام بساطی

دفتر مجله: عباس نصراللهی

 

نشانی: ايلام-بلوار پژوهش-دانشگاه علوم پزشکی ايلام- معاونت تحقيقات و فناوری - مديريت امور پژوهشی-

تلفن تماس:08412227147
E-mail: jms.ilam67@gmail.com