X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399

  فراخوان انتخاب حسابرس رسمی سال 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در نظر داردبرابر شیوه نامه اجرایی انتخاب حسابرس و به منظور اجرای ماده12 آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور ، حسابرس رسمی سال1399 را از بین موسسات حسابرسی، از طریق استعلام وبا شرایط(32واحد اجرایی که شامل(19واحد مستقل و13واحد غیر مستقل) وصورتهای مالی تلفیقی ونامه مدیریت جهت 10واحد مستقل) نسبت به تعیین و انتخاب حسابرس  اقدام نماید.
لذا از کلیه موسسات حسابرسی دارای رتبه( الف و ب )جامعه حسابداران رسمی برابر دستورالعمل نحوه پذیـرش و انتخاب موسسات حسابرسی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دعوت به عمل می آید حداکثر تا ساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 99.04.18 نسبت به ارسال اطلاعات موسسه شامل توانمندی ها، سوابق حرفه ای در حسابرسی دانشگاههای علوم پزشکی ،رتبه ،بهای متناسب با حجم فعالیت ها به انضمام جزئیات وکلیات عملیات وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وریـز هزینه ها ودر نهایت قیمت کل پیشنهادی  را درپاکت دربسته ممهور به مهر آن موسسه تحویل دبیـرخانه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی ایلام نمایند..

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir
آخرین بروز رسانی: 99/03/01